Translation Services

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing. Please see the full Translation Services document for the state of Alaska HERE.

Tagalog

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Spanish

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Korean

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Hmong

Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

Russian

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Chinese

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Samoan

Ole a matou taumafai ise auala e maua ai fesoasoani fai-fua-ele-totogia, i auaunaga ile gagana mo tagata e tautatala i isi gagana ia matou te faalogo ai i totonu ole fale fai nifo, ae le lelei le tautala ile Igilisi ina ia faafaigofie ai ona talanoa mai e uiga i auaunaga fai nifo o loo matou faia.

Laotian

ພວກເົຮາຈະໃຊ້ຂ ້ນຕອນ ີ່ທເໝາະສົມ ເພຼື ີ່ ອໃຫ້ໍບິລການຊີ່ ວຍເຼືຫ ອດ້ ານພາສາໍ ີ່ບເສຍຄີ່ າແກ້ຄົນຜ ້ ີ່ທເົວ້ າພາສາ ີ່ທພວກເົຮາອາດຈະໄດ້ິຍນຢ ີ່ ໃນການຝຶ ກຊ້ອມຂອງພວກເ ົຮາ ແລະ ຜ ້ ີ່ທໍ ີ່ບເົວ້ າພາສາອ ງກິ ດໄດ້ ດພໍ ເພຼື ີ່ ອລົມກ ບພວກເົຮາກີ່ ຽວກ ບການເິ ີ່ບງແຍງດ ແລແຂ້ວ ີ່ທພວກເົຮາກໍ າລ ງຈ ດໃຫ້ .

Japanese

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Ilocano

Aramidenmi dagiti maiparbeng nga addang tapno maitedmi nga awan bayadna dagiti tulong a serbisyo iti pagsasao a para kadagiti tattao nga agsasao kadagiti lengguahe a masansan a mangngeg iti trabahomi ken kadagiti saan a nalaing nga agsao iti Ingles tapno makisarita kadakami maipapan iti panangaywan iti ngipen nga ipapaaymi.

Vietnamese

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Ukrainian

Ми вживаємо необхідні заходи, щоб надати безкоштовні послуги перекладача для спілкування мовами, з якими ми стикаємось в нашій практиці з клієнтами, які не володіють англійською мовою достатньо, щоб обговорити з нами стоматологічні послуги, які ми надаємо.

Thai

เราไดก้ า้วไปอกี ขนั้ ดว้ยการใหบ้ รกิ ารผชู้ ว่ ยดา้นภาษาโดยไมม่ คี า่ บรกิ าร ใหก้ ับผทู้ ไี่ มส่ ามารถสอื่ สารดว้ยภาษาอังกฤษเกยี่ วกับการดแู ลทันตกรรมทเี่ ราใหบ้ รกิ ารไดด้ พี อและใชภ้ าษ าที่เรามักจะได ้ยินบ่อยในศูนย์ทันตกรรมของเรา

German

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Polish

Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

Contact Dentures Alaska

  New Patient?

  Office Hours

  Monday:
  8:00am - 5:00pm
  Tuesday:
  8:00am - 5:00pm
  Wednesday:
  8:00am - 5:00pm
  Thursday:
  8:00am - 5:00pm
  Friday:
  8:00am - 5:00pm
  Saturday:
  8:00am - 5:00pm
  Sunday:
  8:00am - 5:00pm